Všeobecné obchodní podmínky

KRÁSNÝ ZTRÁTY VŠETICE 2024

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.    Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává obchodní společnost MetronomeProduction s.r.o., IČ 04658639, se sídlem Terronská 3, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251541 (dále jen „Pořadatel“ nebo také „Prodávající“), která je pořadatelem festivalu Krásný ztráty Všetice (dále jen „Festival“), případně jiných kulturních akcí pořádaných Pořadatelem, na které se tyto VOP rovněž přiměřeně použijí.
2.    VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy o koupi vstupenek na Festival, kulturní akce, které se konají na Festivalu, případně kulturní akce pořádané mimo Festival (dále jen „Kupní smlouva“).
3.    Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem (dále jen „Účastník“ nebo také „Kupující“) při koupi vstupenek.
4.    Objednávka vstupenek přes internet, stejně jako zakoupení vstupenek na festivalových pokladnách zahrnuje přijetí VOP, se kterými se Účastník může seznámit na internetových stránkách www.krasnyztratyvsetice.cz nebo na festivalových pokladnách v době konání Festivalu, které jsou účinné v den uskutečnění objednávky či koupě vstupenky.
5.    Internetovým obchodem se rozumí on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.krasnyztratyvsetice.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Pořadatelem a Účastníkem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.
6.    V případě osobního nákupu vstupenky prostřednictvím pokladny se na uzavřený́ smluvní́ vztah nepoužijí ta ustanovení VOP, která́ z důvodu jejich povahy nelze na takto vzniklý smluvní́ vztah aplikovat.
7.    Vstupenkou se rozumí:
-   Běžná vstupenka či akreditace (vícedenní vstupenka), kterou Účastník zakoupí na festivalových pokladnách.
-   Sponzorská vstupenka, jejímž zakoupením se Účastník stává partnerem Festivalu.
-   Elektronická vstupenka či elektronická akreditace, která je ve formátu pdf. zaslána Účastníkovi e-mailem po provedení platby on-line nebo po připsání platby Účastníka na bankovní účet Pořadatele při platbě bankovním převodem.
Vstupenky jsou rozděleny do kategorií, které jsou uvedeny a popsány na webových stránkách www.krasnyztratyvsetice.cz v sekci „Vstupenky“, přičemž ke každé kategorii se váží jiná práva Účastníka.
8.    Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva ve smyslu ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku uzavřená mezi Pořadatelem jako prodávajícím a Účastníkem jako kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu nebo na pokladně Festivalu.
9.    Objednávkou se rozumí elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu.
10.    TICKETSTREAM s.r.o., se sídlem náměstí Vladimírova 567/11, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26695944, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. C 87942 je poskytovatelem ticketingových služeb, přes které Pořadatel uskutečňuje prodej Vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.krasnyztratyvsetice.cz (případně internetových stránek www.ticketstream.cz). VOP Pořadatele jsou nadřazeny obchodním podmínkám společnosti TICKETSTREAM s.r.o.. V případě sporu se vzájemná práva a povinnosti stran řídí VOP Pořadatele.
11.    Spotřebitelem se rozumí dle těchto VOP osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel se řídí VOP v rozsahu, v jakém se ho týkají, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
12.    Ostatní́ nedefinované́ pojmy mají́ svůj obvyklý́ jazykový́ význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

II. Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

1.    Ceny Vstupenek jsou vyjádřeny v českých korunách včetně DPH. Společnost je plátcem DPH. Náklady vzniklé Účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy přes internet (náklady na internetové připojení), si hradí Účastník sám. Kupní cenu Vstupenky může Účastník uhradit následujícími způsoby:
a. bezhotovostně platební kartou na festivalových pokladnách v době konání Festivalu,
b. v rámci Internetového obchodu platební kartou prostřednictvím platebního systému PayU, bankovním převodem v CZK, službou Google Pay, službou Twisto nebo prostřednictvím programů zaměstnaneckých benefitů Edenred, Benefit Plus a Benefity, Ebenefity, pokud to zaměstnavatel Kupujícího umožňuje.
2.    Podmínky prodeje Vstupenek na festivalových pokladnách v době konání Festivalu: Počet vstupenek na jednotlivé kulturní akce na Festivalu je omezen kapacitou míst k sezení či stání.
3.    Podmínky a postup Objednávky Vstupenky prostřednictvím Internetového obchodu:
a. Kupující vybere kategorii, cenu a počet Vstupenek. Kupující má povinnost vyplnit další údaje požadované k vytvoření Objednávky, zejména vybrat způsob platby kupní ceny, své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy a doplňující údaje v případě uplatnění slevového kódu, název preferovaného interpreta či velikost trička v případě nákupu Vstupenky, která obsahuje dárek.
b. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Vstupenek, kontaktní údaje či způsob platby. Pořadatel neodpovídá za chybné údaje zadané Kupujícím při uzavírání internetových rezervací (kategorie Vstupenek, jméno, příjmení, email, telefon, atd.).
c. Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.
d. Po úhradě kupní ceny elektronické Vstupenky je tato Kupujícímu zaslána na e-mail uvedený v Objednávce. Přijetím potvrzení objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.
e. Správa rezervací v účtu Kupujícího je podmíněna registrací na www.ticketstream.cz a užitím loginu (e-mailu) Kupujícího v nákupním formuláři při nákupu Vstupenek, pod kterým je Kupující na stránce www.ticketstream.cz registrován.
4.    Prodávající tímto ve smyslu § 1740 občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, přičemž Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.
5.    Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (např. neobvyklé množství Vstupenek) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Vstupenek Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
6.    Prodávající́ neodpovídá́ za platnost a pravost Vstupenky zakoupené́ mimo Internetový obchod nebo festivalovou pokladnu. Padělání Vstupenky je trestné.
7.    Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je oprávněn zadat údaje v rámci Objednávky rovněž v jiném než českém jazyce, pokud je tento pro Prodávajícího srozumitelný (jazyk anglický nebo německý).

III. Práva a povinnosti z Kupní smlouvy

1.    Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Vstupenky za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.
2.    Kupující je oprávněn zvolit si jeden ze způsobů úhrady Kupní ceny a dalších informací, které jsou uvedeny v dynamických informačních polích dostupných v průběhu vytváření Objednávky. Při platbě předem převodem na účet se nepoužije ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku. Bližší informace o způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny na stránkách www.krasnyztratyvsetice.cz v sekci „Vstupenky“ a v čl. II. odst. 1 VOP.
3.    V případě platby formou bankovního převodu obdrží Kupující Vstupenku během 2-4 pracovních dní.
4.    V případě výběru kategorie Vstupenky obsahující dárek
a. je Kupující povinen zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík), v případě poškození zásilky viditelném při samotném předání, je Kupující povinen zkontrolovat stav obsahu zásilky a o jeho případném poškození je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce, případně lze poškození oznámit dopravci prostřednictvím jeho nejbližšího depa nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, anebo poškození oznámit Prodávajícímu,
b. bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout obsah zásilky a případné poškození oznámit Prodávajícímu neprodleně po jeho zjištění,
c. Kupující informuje o poškození zásilky způsobeném při její přepravě i v případě, že zásilku z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže Prodávající brát na poškození zřetel.

IV . Reklamace

1.    Pořadatel nabízí pouze datované vstupenky k využití volného času. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku proto není Účastník oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku.
2.    Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, účinkujících, termínu a místa konání Festivalu. Změna tohoto charakteru nezakládá právo Kupujícího k vrácení Vstupenky. Nákupem Vstupenky bere Kupující toto právo na vědomí.
3.    Dojde-li ke zrušení Festivalu bez náhrady, na který si Kupující již zakoupil Vstupenku, bude Kupujícímu vráceno vstupné v plné výši za těchto podmínek: Pokud se jedná o Vstupenku zakoupenou přes Internetový obchod, bude Kupujícímu vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace na e-mailové adrese tickets@metronome.cz způsobem, kterým byla Vstupenka Kupujícím uhrazena. Reklamace musí obsahovat kopii Vstupenky v PDF. Toto ustanovení se neuplatní pro vztahy ujednané mezi Pořadatelem a Kupujícím – podnikatelem.
4.    Odstavec 3. tohoto článku IV. se neuplatní na případy, kdy dojde ke zrušení Festivalu z důvodů, které nezavinil Pořadatel, zejména na případy zrušení Festivalu bez náhrady z důvodů vyšší moci a zároveň právní předpisy či jiná opatření orgánů státní správy účinná v té době umožní Pořadateli zvolit jiné řešení dané situace nebo nabídne-li Pořadatel Účastníkovi náhradní termín Festivalu. Neuplatní se rovněž v případě, kdy Účastník zvolí výměnu Vstupenky za Vstupenku na jinou kulturní akci pořádanou Pořadatelem.
5.    V případě zrušení a přesunutí Festivalu na jiný termín, zůstávají zakoupené Vstupenky v platnosti.
6.    Již zakoupené Vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat vyjma výslovně uvedených případů.
7.    Za ztracené či zničené Vstupenky se neposkytuje náhrada.
8.    Pořadatel nenese odpovědnost za to, že Kupujícímu nebude doručena Vstupenka z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodu, že Kupujícímu nelze doručit elektronickou Vstupenku na zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atd.)
9.    V případě, že Kupující neobdrží elektronickou Vstupenku nejpozději do 1 hodiny od zaplacení vstupného (v případě bankovního převodu do 5. dne od jeho uskutečnění), je povinen neprodleně kontaktovat správce ticketingového systému – společnost TICKETSTREAM s.r.o. a to e-mailem na adrese info@ticketstream.cz  a oznámit, že uhrazená Vstupenka nebyla doručena. Pro tyto účely je Kupující povinen sdělit TICKETSTREAM s.r.o. jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. jako identifikační při nákupu vstupenky. V případě, že TICKETSTREAM s.r.o. zjistí, že Vstupenka skutečně nebyla Kupujícímu v řádné lhůtě doručena, byla splněna lhůta pro reklamaci a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 6 tohoto reklamačního řádu, bude Vstupenka Kupujícímu opětovně zaslána společností TICKETSTREAM s.r.o., a to na Kupujícím zadaný e-mail.
10.    Reklamovat podle těchto VOP nelze v žádném případě Vstupenky zakoupené mimo Internetový obchod.

V. Práva duševního vlastnictví

Účastník nenabývá žádná práva duševního vlastnictví, a to zejména autorská práva, průmyslová práva a ani mu není udělena jakákoli licence či jiné povolení k užití názvů, znaků, symbolů, log, značek a jiných znaků Festivalu, k nimž vlastnické právo svědčí Pořadateli.

VI. Odpovědnost

1.    Pořadatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených, které nebyly uloženy v místě k tomu určeném. Každý Účastník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku způsobenou Pořadateli i třetím osobám během návštěvy na Festivalu.
2.    Odpovědnost Pořadatele za škodu způsobenou Účastníkovi – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3.    Je-li stranou Kupní smlouvy Účastník – podnikatel, odpovídá Pořadatel za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.
4.    Účast na Festivalu je dobrovolná. Každý Účastník nese plnou odpovědnost za sebe a své činy před, v průběhu i po skončení Festivalu a za jakékoli škody, které způsobí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v průběhu Festivalu jednotlivými Účastníky.
5.    Pořadatel neodpovídá za zdravotní stav Účastníka Festivalu. Účastí na Festivalu Účastník prohlašuje, že jeho zdravotní stav není překážkou přítomnosti na Festivalu.
6.    Na Festivalu je zakázáno požívání jakýchkoliv návykových a psychotropních látek, vyjma nápojů obsahujících alkohol, které je možné v areálu Festivalu zakoupit. V areálu Festivalu platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo vyznačené prostory.
7.    Účastník se zavazuje dodržovat pravidla společenského soužití a nebude uplatňovat jakékoli fyzické násilí či nevhodné chování vůči ostatním Účastníkům. Noční klid se řídí platnou legislativou ČR.
8.    Každý Účastník Festivalu obdrží po registraci v místě Festivalu identifikační pásku, kterou je povinen nosit viditelně (např. na zápěstí). Páska opravňuje Účastníka ke vstupu do areálu s možností kdykoliv jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná. V případě poškození je Účastník povinen požádat organizátory o její výměnu za manipulační poplatek 500 Kč. Každý Účastník je povinen se při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat identifikační páskou organizátorům, popř. bezpečnostní službě.
9.    Pořadatel Festivalu je oprávněn rozhodnout o vyloučení Účastníka z Festivalu v případě, že se Účastník opakovaně neřídí pokyny organizátorů, porušuje VOP, Návštěvní řád, nebo práva ostatních účastníků Festivalu, a to bez nároků na vrácení vstupného či nároků na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů.

VII. Účast na Festivalu

1.    Cena Festivalového vstupného a Vstupenka opravňuje ke vstupu na veškeré festivalové hudební produkce v souladu s výběrem kategorie Vstupenky, nezahrnuje náklady na ubytování a stravu v místě konání Festivalu.
2.    Vstupenka je nepřenosná a Vstupenky zakoupené za zvýhodněnou cenu v předprodeji jsou dále neprodejné.
3.    Účastník bere na vědomí, že v celém areálu Festivalu bude provozován systém bezhotovostních plateb u všech jednotlivých prodejců. Pořadatel má právo při řádném a včasném informování návštěvníků upravit podmínky užití tohoto systému a poplatků za jeho užití.
4.    Účastník se zavazuje v plném rozsahu dodržovat provozní řád centra, ve kterém se Festival koná a organizační řád Festivalu.
5.    Vstup zvířat je do areálu zakázán.
6.    Účast nezletilých v místě Festivalu je možný pouze v doprovodu Účastníka Festivalu staršího 18 let a za zpřísněných podmínek, které jsou v souladu s právním řádem České republiky. Účastník v takovém případě plně zodpovídá za nezletilého, přičemž se zavazuje zajistit, že se nebude účastnit aktivit, které by mohly ohrozit jeho mravní vývoj. Provozovatel nezajišťuje hlídání ani dohled nad nezletilými v průběhu Festivalu.
7.    Účastníci, kteří jsou ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem) mohou mít k dispozici průvodce, který je po dobu konání festivalu bude zdarma doprovázet. Účastníci ZTP/P jsou povinni konzultovat účast na Festivalu se svým terapeutem či lékařem a informovat o své léčbě organizátory Festivalu před jeho zahájením.
8.    Fotografování, či pořizování jakýchkoliv záznamů je umožněno pouze oprávněným osobám určeným Pořadatelem.
9.    Účastí na Festivalu uděluje Účastník Pořadateli souhlas se zveřejním ilustračních fotografií. Pokud Účastník nesouhlasí se zveřejněním svých fotografií, je povinen oznámit tuto skutečnost Pořadateli při registraci na Festival.
10.    V prostorách jsou účastníci povinni dodržovat pokyny organizátorů a současně dodržovat pravidla společenského soužití a dále dodržovat všechny podmínky VOP.

VIII. Možnost mimosoudního řešení sporů

1.    V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách České obchodní inspekce. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
2.    Mimosoudní řešení sporu seřídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).
3.    Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise.

IX. Závěrečná ustanovení

1.    Pokud je kupující zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
2.    Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
3.    Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na emailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.
4.    V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.
5.    Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 1.1.2024