Návštěvní řád

Návštěvní řád Krásný Ztráty Live 2024

1. Úvodní ustanovení

1.1  Metronome Production, spol. s r.o. IČO: 04658639, se sídlem Terronská 873/3, Praha 6, 160 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251541 (dále jen „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor areálu festivalu Krásný Ztráty Live a využívajících zařízení umístěná v areálu eventu/festivalu Krásný Ztráty Live (dále jen „návštěvní řád“).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, požární ochrany, hygieny, ochrany zdraví a majetku na festivalu Krásný Ztráty Live a taktéž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech akcí (dále jen „akce“), které budou součástí festivalu Krásný Ztráty Live, jakožto i zajištění příjemné atmosféry v areálu festivalu Krásný Ztráty Live.

1.3 Areálem festivalu Krásný Ztráty Live se rozumí viditelně ohraničené prostory pořadatelem v areálu festivalu Statku Všetice.

1.4 Areál festivalu Krásný Ztráty Live bude pro veřejnost otevřen každý den v termínu : 9.8.2024 od 15:00 hodin do 03:00 hodin, 10.8. 2024 od 10:00 hodin do 04:00 hodin.

1.5 Areál eventu/festivalu je viditelně ohraničen a vstup do areálu je možný pouze s platnou vstupenkou nebo jiným označením určeným provozovatelem, pokud event./festival není se vstupným zdarma. Předložením zakoupené vstupenky při vstupu do areálu, nebo vstupem na akci do areálu festivalu Krásný Ztráty Live vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem. Okamžikem vstupu do areálu festivalu Krásný Ztráty Live se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka po celou dobu pobytu v něm závazným. Návštěvníkem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu festivalu Krásný Ztráty Live, a to včetně zástupců médií, technického personálu, či dalšího personálu. Ustanovení tohoto návštěvního řádu platí obdobně i pro osoby vstupující do areálu festivalu Krásný Ztráty Live na základě zvláštního, či jakéhokoli jiného smluvního vztahu s pořadatelem, nebo jeho smluvními partnery.

2. Areál festivalu Krásný Ztráty Live

2.1 Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku dojde mezi návštěvníkem a pořadatelem festivalu Krásný Ztráty Live k uzavření smlouvy o účasti na festivalu Krásný Ztráty Live. Každý návštěvník eventu/festivalu, krom akcí se vstupným zdarma, obdrží po předložení vstupenky při vstupu na event/festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku. Vstupenkou se rozumí tištěná vstupenka umožňující vstup na event/festival blíže neurčené osobě, tak i elektronická vstupenka (tzv. e-ticket) umožňující vstup na festival konkrétní osobě. Každá osoba v areálu festivalu Krásný Ztráty Live je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít na zápěstí identifikační pásku, nebo jiný doklad opravňující ji k pobytu v areálu, a na žádost pracovníka pořadatele, nebo pořadatelem pověřené osoby, či bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu.Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu festivalu Krásný Ztráty Live , nemusí být do areálu vpuštěn, nebo může být z prostor areálu vykázán.Návštěvníci a veřejnost mohou do areálu, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem pořadatele, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu v areálu festivalu Krásný Ztráty Live provádí řádně označení pracovníci pořadatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie.

2.3 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost, nebo zdraví osob, nebo majetku nacházejícího se v areálu festivalu Krásný Ztráty Live , pozbývají oprávnění k pobytu v areálu festivalu Krásný Ztráty Live a nemusí být do areálu festivalu Krásný Ztráty Live vpuštěny, nebo mohou být pracovníkem pořadatele, případně pořadatelem pověřenou osobou, či bezpečnostní službou z areálu festivalu Krásný Ztráty Live vykázány.Stejně tak nemusí být do areálu festivalu Krásný Ztráty Live vpuštěny, nebo mohou být z areálu festivalu Krásný Ztráty Live vykázány osoby, které porušují pravidla stanovená tímto návštěvním řádem, nebo osoby, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, nebo pořadatelem pověřených osob.

2.4 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu festivalu Krásný Ztráty Live vpuštěny, nebo budou z areálu festivalu Krásný Ztráty Live vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jakýchkoli jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na festivalu Krásný Ztráty Live . Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen či zcela zakázán vstup do areálu festivalu Krásný Ztráty Live .

2.5 V areálu festivalu Krásný Ztráty Live je pořadatelem v souladu s platnou legislativou striktně zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci festivalu Krásný Ztráty Live jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a zdraví své i třetích osob, nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu festivalu Krásný Ztráty Live, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu festivalu Krásný Ztráty Live.

3.2 Návštěvníci festivalu Krásný Ztráty Live jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, nebo osob pověřených pořadatelem, nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.

3.3 Návštěvníci festivalu Krásný Ztráty Live jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4 Návštěvníci festivalu Krásný Ztráty Live mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky, deštník apod.);c) spreje, leptavé, hořlavé (např. parfémy v obalu nad 200 ml), výbušné, barvící, nebo jiné látky ohrožující zdraví;d) skleněné láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;e) ohňostroje, rakety, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty nebo odpalovací zařízení; e) alkoholické nápoje, nealko nápoje, nebo psychotropní návykové a omamné látky;f) zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;g) jakékoli propagační materiály, nejen politické, reklamní či jakékoliv jiné;h) nadměrná zavazadla, jízdní kola a jiné dopravní prostředky, s výjimkou kompenzačních pomůcek nezbytných k pohybu) deštníky) laserové ukazovátka,k) nahrávací zařízení, filmové kamery a videokamery, profesionální a poloprofesionální fotoaparáty a zrcadlovky.

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu festivalu Krásný Ztráty Live má právo rozhodnout pořadatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovník bezpečnostní služby a jemu nadřízené osoby. Kontrola může být provedena při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu eventu/festivalu. Návštěvníci mohou být vyzváni pořadatelem nebo jím pověřenou osobou, aby nevhodné předměty nebo nadměrná zavazadla odložily v úschovně, která je v areálu umístěna. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné.

3.5 Návštěvníci festivalu Krásný Ztráty Live jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, nebo provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, nemusí být do areálu festivalu Krásný Ztráty Live vpuštěn, nebo může být z areálu vykázán.

3.6 Návštěvníci festivalu Krásný Ztráty Live souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky pořadatele, nebo pořadatelem pověřenými osobami, nebo bezpečnostní službou, při vstupu do areálu festivalu Krásný Ztráty Live. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu festivalu Krásný Ztráty Live vpuštěn, nebo může být z areálu festivalu Krásný Ztráty Live vykázán.

3.7 Návštěvníkům festivalu Krásný Ztráty Live je dále zakázáno:a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení, nebo k takovému jednání jiné podněcovat;b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;c) přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost a jsou pro tyto účely jako nepřístupné označeny;e) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do prostor sportovních ploch, jevišť a hledišť;f) pořizovat v areálu festivalu Krásný Ztráty Live jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely či fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;g) kouřit mimo prostory k tomu vyznačené provozovatelem;h) vnášet nápoje do areálu festivalu Krásný Ztráty Live ;i) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;j) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením, nebo vybavením umístěným v areálu;k) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu;l) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu, a to včetně parkových dřevin a travin;m) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;n) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;o) vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele, nebo jím pověřené osoby; p) vyhrožovat násilím, nebo se jej dopustit vůči jednotlivci, nebo skupině osob, nebo k takovému jednání jiné podněcovat;q) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,r) rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!s) vstupovat se psy a jinými zvířaty!

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu pořadatele, nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu pořadatele vykonávat v areálu festivalu Krásný Ztráty Live jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat, či prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., stejně jako v areálu festivalu Krásný Ztráty Live skladovat jakékoliv předměty.

3.9 Účastník festivalu se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost, odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí, bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival.

3.10 Účastník festivalu se zavazuje v rámci bezpečnosti:a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.b) popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob a dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače),c) nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“,d) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení,e) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů,f) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení,g) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení,h) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.),i) při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny pořadatele akce, členů preventivní požární hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků eventu/festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

4.2 Návštěvníci, zejména starší nebo postižení tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, nebo provozovatelem pověřené osobě, nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu festivalu Krásný Ztráty Live.V případě, že návštěvníci v areálu festivalu Krásný Ztráty Live naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy, nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, nebo provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli, nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu, nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli, nebo jakékoliv třetí osobě úraz, nebo újma.

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat pořadatele, nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech, nebo vzniku újmy v areálu festivalu Krásný Ztráty Live.

4.6 V případě evakuace areálu festivalu Krásný Ztráty Live či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici a evakuační řád areálu, a jsou zároveň povinni řídit se pokyny provozovatele, nebo provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby, nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu č. 1 tohoto návštěvního řádu a je jeho nedílnou součástí.

5. Ostatní ustanovení

5.1 Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

5.2 Vstupem do areálu návštěvníci areálu festivalu Krásný Ztráty Live souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu festivalu Krásný Ztráty Live pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu festivalu Krásný Ztráty Live pořadatelem, nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

5.3 Návštěvníci festivalu Krásný Ztráty Live dále berou na vědomí, že v areálu festivalu Krásný Ztráty Live mohou být pořizovány zvukové, nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

6. Parkování

6.1 Pro účastníky festivalu budou k dispozici nehlídaná parkovací stání. Účastníci festivalu mohou v případě zájmu využít tato parkovací stání. Parkovací místa jsou nečíslovaná a jejich počet je omezen.

6.2 Účastník bude vpuštěn na toto parkovací místo po prokázání se platnou vstupenkou na festival. Při vjezdu na parkoviště bude účastníkovi vydán parkovací lístek, který slouží pro opakovaný vjezd.

6.3 V případě ztráty parkovacího lístku je Účastník povinen neprodleně nahlásit ztrátu organizátorům a na základě identifikace obdrží náhradní lístek za manipulační poplatek 50 Kč.

6.4 Parkování na nehlídaném parkovišti není právně vymahatelné a zakoupením vstupenky nevzniká nárok na parkovací stání. Parkoviště bude v provozu od 9.8.2024 od 13 hodin do 11.8.2024 do 20:00 hodin. Všichni účastníci jsou povinni opustit prostory parkoviště do určeného termínu. V opačném případě bude vozidlo odtaženo na náklady majitele či provozovatele vozidla.

7. Další ustanovení

7.1 Žádáme všechny návštěvníky festivalu aby si svoje 2 denní pásky ponechali na zápěstí i další dny (umožňují Vám vstup pro další dny konání festivalu, jejich úplná ztráta bude účtována 1000,-Kč dle Návštěvního Řádu, poškození pásky s doloženou platnou vstupenkou 50,-Kč)

7.2 Všichni účastníci jsou povinni opustit prostory do 11.8.2024 do 4:00 hodin.

7.3 V prostorách jsou účastníci povinni dodržovat pokyny organizátorů a současně dodržovat pravidla společenského soužití a dále dodržovat všeobecné obchodní podmínky pořadatele a tento návštěvní řád.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu festivalu Krásný Ztráty Live. Tato doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu festivalu Krásný Ztráty Live či k dispozici u provozovatele nebo u bezpečnostní služby, a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

8.2 Nedílnou součást tohoto návštěvního řádu tvoří příloha č. 1: Požární poplachová směrnice

8.3 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1.1.2024

8.4 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

8.5 Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

8.6 Důležitá telefonní čísla:

  • Tísňová linka 112
  • Zdravotní služba NONSTOP 155

 

V Praze, dne 01. 01. 2024

Martin Voňka
jednatel